Om EpiPen®

EpiPen® förpackning med två pennor.

EpiPen® injektionspenna är en automatisk injektionsenhet som innehåller adrenalin för allergiska nödsituationer. Den ska användas av personer med tidigare anafylaxi.1 Autoinjektorer med adrenalin ska användas vid akut behandling av allergiska reaktioner (anafylaxi) mot insektsstick eller bett, livsmedel, läkemedel och andra allergener såväl som idiopatiska eller träningsutlöst anafylaxi.2 Anafylaktiska reaktioner kan uppstå inom minuter efter exponering och kan vara rodnad, uppfattningsförmåga, svimning, takykardi, svag puls eller puls som inte kan tas som förknippas med blodtrycksfall, kramper, kräkning, diarré och bukkramper, ofrivillig urinering/avföring, väsande ljud, dyspné på grund av struphuvudspasm, klåda, utslag, urtikaria eller angioödem.2

Två EpiPen® ska ALLTID finnas tillgängligt för personer som kan utsättas för situationer med risk för anafylaxi.1

Adrenalin anses vara det önskade förstahandsvalet av läkemedlet för allergiska nödsituationer.2-4 Adrenalin minskar effektivt symtomen på rinit, urtikaria, bronkospasm och lågt blodtryck eftersom det är en farmakologisk antagonist mot effekterna av kemiska mediatorer på glatt muskulatur, blodkärl och andra vävnader. Adrenalin rekommenderas av allergologer som det initiala och primära läkemedlet vid behandling av anafylaxi och hur adrenalin ska användas finns väl dokumenterat i medicinsk litteratur.2-4

Dosering
EpiPen® injektionspenna kommer i två doser: 0,15 mg (för barn mellan 15 kg och 30 kg) eller 0,30 mg (för barn, ungdom och vuxna som väger mer än 30 kg.1 En initial dos bör administreras så snart som risk för anafylaxi föreligger eller anafylaxisymtom upptäcks. I frånvaro av klinisk förbättring eller om försämring sker efter den initiala behandlingen kan en andra injektion med en ytterligare EpiPen® administreras 5–15 minuter efter den första injektionen.2 Det rekommenderas att patienter förskrivs två EpiPen® som de alltid bör bära med sig.1 Eftersom EpiPen® enbart är designad som akut behandling ska patienten få rådet att omgående söka medicinsk hjälp.

Läkare som förskriver EpiPen® ska säkerställa att patienten förstår indikationerna och användningen av injektionspennan i detalj. Läkaren ska gå igenom med patienten och/eller någon närstående som kan eventuellt behöva ge EpiPen® till en patient som har anafylaxi, i detalj patientinstruktionerna och användning av EpiPen®

Administrationssätt
Injicera den levererade dosen med EpiPen® (0,3 ml lika med 0,3 mg) i den anterolaterala delen av låret, genom kläderna om det behövs.

Efter att ha använt EpiPen®:

 • Patienten/vårdgivaren ska omedelbart ringa efter medicinsk hjälp, fråga efter ambulans och uppge ”anafylaxi” även om symtomen verkar förbättras 
 • Medvetna patienter ska helst ligga plant med fötterna upphöjda men helst sitta upp om de har andningssvårigheter.
 • Medvetslösa patienter ska placeras om möjligt i stabilt sidoläge
 • Patienten ska helst inte vara ensam till ambulans eller annan medicinsk hjälp anländer.
 • Kontraindikationer

Det finns inga kända absoluta kontraindikationer för användning av EpiPen® i en allergisk nödsituation.

Speciella varningar och försiktighetsåtgärder
Adrenalin är nödvändigt vid behandling av anafylaxi. Adrenalin ska administreras med extrem försiktighet till patienter som har hjärtsjukdom och ska endast förskrivas till de patienterna och äldre personer om fördelarna överväger nackdelarna. Det finns också en risk för ogynnsamma reaktioner efter adrenalinadministrering hos patienter med högt ögontryck, svårt nedsatt njurfunktion, prostatadenom som leder till residualurin, hyperkalcemi och hypokalemi. Hos patienter med Parkinsons sjukdom kan adrenalin förknippas med en övergående försämring av symtom (stelhet och tremor) på Parkinsons sjukdom. Användning av adrenalin med läkemedel som kan göra hjärtat känsligare för arytmier (t.ex. digitalis, kvicksilverdiuretika, quinidin), rekommenderas vanligtvis inte. Kärlkrampssmärta kan induceras av adrenalin hos patienter med hjärt-kärlinsufficiens. De personer med hypertyreod som har kardiovaskulär sjukdom, högt blodtryck, äldre individer, gravida kvinnor och barn <25 kg kroppsvikt kan teoretiskt ha större risk att utveckla ogynnsamma reaktioner efter administrering av adrenalin.

Obs! Det finns inget skäl att inte använda EpiPen i en allergisk nödsituation.1,5

 

Referenser:

 1. Anafylaxidokumentet, 2015, Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)
 2. Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilo MB, Brockow K, Fernandez Rivas M, et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014; 69:1026-45.
 3. Simons FE, Ardusso LR, Bilo MB, Dimov V, Ebisawa M, El-Gamal YM, et al. 2012 Update: World Allergy Organization Guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012; 12:389-99.
 4. Lieberman P, Nicklas RA, Randolph C, Oppenheimer J, Bernstein D, Bernstein J, et al. Anaphylaxis--a practice parameter update 2015. Ann Allergy Asthma Immunol 2015; 115:341-84.
 5. Epipen Patient Information Leaflet UK.] Available from https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.26972.latest.pdf.

För mer information om läkemedlet gå in på fass.se.

Så här används EpiPen®

Det är viktigt att patienten vet hur EpiPen® ska användas och får noggranna instruktioner om hur den ska användas på rätt sätt.1,2 EpiPen® är enkel att använda för personer som inte har någon medicinsk utbildning. Den ska helt enkelt stickas in ordentligt i den yttre delen av låret från ett avstånd på cirka 10 cm.2 Det finns inget behov av exakt placering i den yttre delen av låret. När du sticker in EpiPen® med ett fast grepp i låret, frigörs en fjäderaktiverad kolv som trycker in den dolda nålen i lårmuskeln och administrerar en adrenalindos. EpiPen® kan ges genom kläderna men se till att inte sticka genom sömmar eller knappar.2

Så här enkelt är det att använda EpiPen:
1. Först, ta ut EpiPen ur fodralet. Läs noggrant igenom nedanstående information så att du känner dig säker på hur du ska använda EpiPen när du behöver.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

2. Fatta EpiPen med den hand du normalt använder (den hand du skriver med) med tummen mot den blå säkerhetshylsan.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

3. Slut handen runt pennan och håll ett fast grepp. Den orange änden ska peka nedåt. Avlägsna den blå säkerhetshylsan med den andra handen.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

4. Håll den orange änden av EpiPen riktad ca 10 cm från lårets yttersida och stöt Epipen ordentligt mot låret.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

5. Stöt pennan mot yttersidan mot låret i rät vinkel. Lyssna efter ett klick.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

6. Håll kvar i tre sekunder. Injektionen är nu klar. 

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

7. Massera injektionsstället i ca 10 sekunder. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

Injektionen är nu klar och displayfönstret på EpiPen® förmörkas. Dra ut EpiPen® (det orangea nålhöljet kommer att förlängas för att täcka över nålen) och avlägsna injektionen på ett säkert sätt.

Massera injektionsstället försiktigt i 10 sekunder. Ring 112, fråga efter en ambulans och uppge anafylaktisk chock.

Injektionen kan upprepas efter cirka 5–15 minuter genom att använda en ny EpiPen® om symtomen inte har minskat eller om de ökat.3 Patienter med andningproblem ska övervakas noga under minst 6–8 timmar.3 Patienter med lågt blodtryck kräver noggrann övervakning under minst 12–24 timmar.3,4 Innan patienten skrivs ut ska risken för framtida reaktioner utvärderas och en autoinjektor med adrenalin ska förskrivas till dem som är i riskzonen för återfall av anafylaxi.3

Bra att veta

 1. Det orange nålhöljet på EpiPen® kommer att förlängas och täcka injektionsnålen efter injektionen.
 2. Displayfönstret kommer att förmörkas när pennan har aktiverats

Viktigt för patienten att komma ihåg:2

 • Bär alltid EpiPen® med dig
 • Injicera alltid EpiPen® i mitten av yttre delen av låret
 • Patienten ska alltid få medicinsk hjälp omedelbart efter att ha använt EpiPen®. Ring 112, fråga efter ambulans och uppge ”anafylaxi” även om symtomen verkar ha förbättrats.

Använd Epipen och EpiPen JR på rätt sätt

Se filmen på www.medicininstruktioner.se/meda/epipen/

Referenser:

 1. Epipen Summary of Product Characteristics UK.] Available from https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26974.
 2. Epipen Patient Information Leaflet UK.] Available from https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.26972.latest.pdf.
 3. Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilo MB, Brockow K, Fernandez Rivas M, et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014; 69:1026-45.
 4. Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA), Anafylaxidokumentet, 2015

För mer information om läkemedlet gå in på fass.se.

Förvaring av EpiPen®

Hållbarheten är 2 år för EpiPen® och 19 månader för EpiPen Jr®.

EpiPen® injektionspenna måste kasseras omedelbart efter användning. Adrenalin är ljuskänsligt och injektionspennan ska därför lagras i mörker och i temperaturer under 25oC. Den ska skyddas från kyla och får inte frysas.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera vätskan i EpiPen® och försäkra sig om att den är färglös.1 Om vätskan är färgad (rosa eller rödbrun) ska injektionspennan inte användas. Patienten ska istället hämta ut en ny injektionspenna på apoteket. EpiPen® är endast för engångsbruk och efter behandling ska den kasseras på ett säkert sätt, antingen på ett apotek eller inom sjukvården.1

Referencer:

 1. Epipen Summary of Product Characteristics UK.] Available from https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26974

För mer information om läkemedlet gå in på fass.se. Sidan är under omarbetning och kommer uppdateras kontinuerligt.

Anafylaxi - När immunförsvaret överreagerar

Bi och blomma. Insekts-bett kan ge upphov till anafylaxi

Anafylaktisk chock, är en livshotande nödsituation och uppstår när immunsystemet överreagerar.

Symtom vid anafylaxi

Tabell. Symptom och tecken på anafylaxi.

Anafylaxi visar sig vanligtvis inom ett par minuter och upp till en timme efter allergenexponering.

Orsaker till anafylaxi

Fisk och skaldjur är en vanligt utlösande faktor för anafylaxi.

Anafylaxi utlöses av många olika allergener såsom livsmedel, läkemedel, insektsgift, träning.

Definition och diagnos av anafylaxi

Doktor, patient, barn med mamma.

Anafylaxi definieras som en svår, potentiellt livshotande, systemisk överkänslighetsreaktion.

Anafylaxibehandling med adrenalin

Doktor, patient, barn får utbildning i anafylaxi.

Intramuskulärt adrenalin kan rädda liv och är första linjens behandling för anafylaxi.