Om EpiPen®

EpiPen® förpackning med två pennor.

EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. Indikation: Akutbehandling av anafylaktisk chock eller svår allergisk reaktion mot allergen såsom t.ex. insektsgift, födoämnen eller läkemedel. Läkemedelsform: Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. Styrka: EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30kg). Produktresumén senast granskad: 2021-12-15. För ytterligare information och pris: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company), Tel: 08-630 19 00

EpiPen® injektionspenna är en automatisk injektionsenhet som innehåller adrenalin för allergiska nödsituationer. Den ska användas av personer med tidigare anafylaxi.1 Autoinjektorer med adrenalin ska användas vid akut behandling av allergiska reaktioner (anafylaxi) mot insektsstick eller bett, livsmedel, läkemedel och andra allergener såväl som idiopatiska eller träningsutlöst anafylaxi.2 Anafylaktiska reaktioner kan uppstå inom minuter efter exponering och kan vara rodnad, uppfattningsförmåga, svimning, takykardi, svag puls eller puls som inte kan tas som förknippas med blodtrycksfall, kramper, kräkning, diarré och bukkramper, ofrivillig urinering/avföring, väsande ljud, dyspné på grund av struphuvudspasm, klåda, utslag, urtikaria eller angioödem.2

Två EpiPen® ska ALLTID finnas tillgängligt för personer som kan utsättas för situationer med risk för anafylaxi.1

Adrenalin anses vara det önskade förstahandsvalet av läkemedlet för allergiska nödsituationer.2-4 Adrenalin minskar effektivt symtomen på rinit, urtikaria, bronkospasm och lågt blodtryck eftersom det är en farmakologisk antagonist mot effekterna av kemiska mediatorer på glatt muskulatur, blodkärl och andra vävnader. Adrenalin rekommenderas av allergologer som det initiala och primära läkemedlet vid behandling av anafylaxi och hur adrenalin ska användas finns väl dokumenterat i medicinsk litteratur.2-4

Dosering
EpiPen® injektionspenna kommer i två doser: 0,15 mg (för barn mellan 15 kg och 30 kg) eller 0,30 mg (för barn, ungdom och vuxna som väger mer än 30 kg.1 En initial dos bör administreras så snart som risk för anafylaxi föreligger eller anafylaxisymtom upptäcks. I frånvaro av klinisk förbättring eller om försämring sker efter den initiala behandlingen kan en andra injektion med en ytterligare EpiPen® administreras 5–15 minuter efter den första injektionen.2 Det rekommenderas att patienter förskrivs två EpiPen® som de alltid bör bära med sig.1 Eftersom EpiPen® enbart är designad som akut behandling ska patienten få rådet att omgående söka medicinsk hjälp.

Läkare som förskriver EpiPen® ska säkerställa att patienten förstår indikationerna och användningen av injektionspennan i detalj. Läkaren ska gå igenom med patienten och/eller någon närstående som kan eventuellt behöva ge EpiPen® till en patient som har anafylaxi, i detalj patientinstruktionerna och användning av EpiPen®

Administrationssätt
Injicera den levererade dosen med EpiPen® (0,3 ml lika med 0,3 mg) i den anterolaterala delen av låret, genom kläderna om det behövs.

Efter att ha använt EpiPen®:

  • Patienten/vårdgivaren ska omedelbart ringa efter medicinsk hjälp, fråga efter ambulans och uppge ”anafylaxi” även om symtomen verkar förbättras 
  • Medvetna patienter ska helst ligga plant med fötterna upphöjda men helst sitta upp om de har andningssvårigheter.
  • Medvetslösa patienter ska placeras om möjligt i stabilt sidoläge
  • Patienten ska helst inte vara ensam till ambulans eller annan medicinsk hjälp anländer.
  • Kontraindikationer

Det finns inga kända absoluta kontraindikationer för användning av EpiPen® i en allergisk nödsituation.

Speciella varningar och försiktighetsåtgärder
Adrenalin är nödvändigt vid behandling av anafylaxi. Adrenalin ska administreras med extrem försiktighet till patienter som har hjärtsjukdom och ska endast förskrivas till de patienterna och äldre personer om fördelarna överväger nackdelarna. Det finns också en risk för ogynnsamma reaktioner efter adrenalinadministrering hos patienter med högt ögontryck, svårt nedsatt njurfunktion, prostatadenom som leder till residualurin, hyperkalcemi och hypokalemi. Hos patienter med Parkinsons sjukdom kan adrenalin förknippas med en övergående försämring av symtom (stelhet och tremor) på Parkinsons sjukdom. Användning av adrenalin med läkemedel som kan göra hjärtat känsligare för arytmier (t.ex. digitalis, kvicksilverdiuretika, quinidin), rekommenderas vanligtvis inte. Kärlkrampssmärta kan induceras av adrenalin hos patienter med hjärt-kärlinsufficiens. De personer med hypertyreod som har kardiovaskulär sjukdom, högt blodtryck, äldre individer, gravida kvinnor och barn <25 kg kroppsvikt kan teoretiskt ha större risk att utveckla ogynnsamma reaktioner efter administrering av adrenalin.

Obs! Det finns inget skäl att inte använda EpiPen i en allergisk nödsituation.1,5

Referenser:

  1. Anafylaxidokumentet, 2015, Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)
  2. Muraro A, Roberts G, Worm M, Bilo MB, Brockow K, Fernandez Rivas M, et al. Anaphylaxis: guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Allergy 2014; 69:1026-45.
  3. Simons FE, Ardusso LR, Bilo MB, Dimov V, Ebisawa M, El-Gamal YM, et al. 2012 Update: World Allergy Organization Guidelines for the assessment and management of anaphylaxis. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012; 12:389-99.
  4. Lieberman P, Nicklas RA, Randolph C, Oppenheimer J, Bernstein D, Bernstein J, et al. Anaphylaxis--a practice parameter update 2015. Ann Allergy Asthma Immunol 2015; 115:341-84.
  5. Epipen Patient Information Leaflet UK.] Available from https://www.medicines.org.uk/emc/PIL.26972.latest.pdf.

För mer information om läkemedlet gå in på fass.se.

Anafylaxi - När immunförsvaret överreagerar

Bi och blomma. Insekts-bett kan ge upphov till anafylaxi

Anafylaktisk chock, är en livshotande nödsituation och uppstår när immunsystemet överreagerar.

Symtom vid anafylaxi

Tabell. Symptom och tecken på anafylaxi.

Anafylaxi visar sig vanligtvis inom ett par minuter och upp till en timme efter allergenexponering.

Orsaker till anafylaxi

Fisk och skaldjur är en vanligt utlösande faktor för anafylaxi.

Anafylaxi utlöses av många olika allergener såsom livsmedel, läkemedel, insektsgift, träning.

Definition och diagnos av anafylaxi

Doktor, patient, barn med mamma.

Anafylaxi definieras som en svår, potentiellt livshotande, systemisk överkänslighetsreaktion.

Anafylaxibehandling med adrenalin

Doktor, patient, barn får utbildning i anafylaxi.

Intramuskulärt adrenalin kan rädda liv och är första linjens behandling för anafylaxi.