Indikation

Arixtra® (fondaparinux) är en är ett injicerbart antitrombotiskt läkemedel med följande indikationer: 1

Arixtra<sup>®</sup> indikation

VTE = venös thromboembolism

Arixtra<sup>®</sup> indikation

DVT = djup ventrombos; NSTEMI = akut icke-ST-höjningsinfarkt; LE = lungemboli; STEMI = akut ST-höjningsinfarkt;
SVT = ytlig ventrombos; UA = instabil angina

För mer information om indikationer, se förskrivningsinformationen för Arixtra®.

Arixtra® (fondaparinux) Rx. F. B01AX05. Injektionsvätska. Förfylldspruta 2,5mg/0,5ml. Indikation: Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna eller bukkirurgi samt vid immobilisering p.g.a. akut sjukdom. Behandling av instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) och ST-höjninginfarkt (STEMI) hos vuxna. Kontraindicerat vid: pågående kliniskt signifikant blödning, akut bakteriell endokardit, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance< 20 ml/min). Skall ej administreras intramuskulärt. Skall användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, se avsnitt 4.4 i produktresumén. Produktresumén senast uppdaterad: 07-2023.

För ytterligare information och priser se fass.se. Mylan (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


ARX-2023-0277 Aug

Reference Details:

  1. Arixtra® (fondaparinux) produktresumé, 07-2023. Fass.se

Verkningsmekanism

  • Fondaparinux är en syntetisk och selektiv hämmare av aktiverad faktor X (Xa).1
  • Den antitrombotiska aktiviteten hos fondaparinux är resultatet av antitrombin III (antitrombin)-medierad selektiv inhibering av faktor Xa (figur 1). När fondaparinux har bundit till antitrombin förstärks den faktor Xa-hämmande aktiviteten 300-faldigt. Inhibering av faktor Xa avbryter koagulationskaskaden och hämmar både trombinbildning och trombutveckling. Fondaparinux inaktiverar inte trombin (aktiverad faktor II) och har ingen effekt på trombocyter.1

Figur 1. Fondaparinux antitrombotiska verkningsmekanism 1

Mekanism för antikoagulantiaverkan av fondaparinux

Arixtra® (fondaparinux) Rx. F. B01AX05. Injektionsvätska. Förfylldspruta 2,5mg/0,5ml. Indikation: Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna eller bukkirurgi samt vid immobilisering p.g.a. akut sjukdom. Behandling av instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) och ST-höjninginfarkt (STEMI) hos vuxna. Kontraindicerat vid: pågående kliniskt signifikant blödning, akut bakteriell endokardit, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance< 20 ml/min). Skall ej administreras intramuskulärt. Skall användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, se avsnitt 4.4 i produktresumén. Produktresumén senast uppdaterad: 07-2023.

För ytterligare information och priser se fass.se. Mylan (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


ARX-2023-0277 Aug

Reference Details:

  1. Arixtra® (fondaparinux) produktresumé, 07-2023. Fass.se

Arixtra

Dosering och administration

Dosering

De rekommenderade doserna av Arixtra® för varje indikation visas nedan. Förfyllda sprutor är tydligt färgkodade efter dos och innehåller ett säkerhetssystem som säkerställer att nålen automatiskt dras tillbaka in i säkerhetshylsan efter administrering.1

De rekommenderade doserna av Arixtra

DVT = djup ventrombos; NSTEMI = akut icke-ST-höjningsinfarkt; LE = lungemboli; SC = subkutan; STEMI = akut ST-höjningsinfarkt; SVT = ytlig ventrombos; UA = instabil angina

automatiskt säkerhetssystem

Administration

Arixtra® administreras genom djup subkutan injektion medan patienten ligger ner. Administreringsställen bör växla mellan den vänstra och högra anterolaterala och den vänstra och högra posterolaterala bukväggen. För att undvika förlust av läkemedel vid användning av den förfyllda sprutan ska du inte trycka ut luftbubblan från sprutan före injektionen.  Hela nålens längd ska föras in vinkelrätt i ett hudveck som hålls mellan tummen och pekfingret. Greppet om hudvecket ska hållas kvar under hela injektionen.1

Arixtra<sup>®</sup> administration

Kontraindikationer/Varningar och försiltighetsågärder1

Arixtra<sup>®</sup>

 

För mer information om kontraindikationer, särskilda varningar och fertilitet, graviditet och amning, se förskrivarinformationen för Arixtra® på fass.se.

Arixtra® (fondaparinux) Rx. F. B01AX05. Injektionsvätska. Förfylldspruta 2,5mg/0,5ml. Indikation: Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna eller bukkirurgi samt vid immobilisering p.g.a. akut sjukdom. Behandling av instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) och ST-höjninginfarkt (STEMI) hos vuxna. Kontraindicerat vid: pågående kliniskt signifikant blödning, akut bakteriell endokardit, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance< 20 ml/min). Skall ej administreras intramuskulärt. Skall användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, se avsnitt 4.4 i produktresumén. Produktresumén senast uppdaterad: 07-2023.

För ytterligare information och priser se fass.se. Mylan (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


ARX-2023-0277 Aug

Reference Details:

  1. Arixtra® produktresumé, 07-2023. Fass.se

Behandlingsriktlinjer

Behandling av ytlig ventrombos

Dosering

ESVS-riktlinjer, ”Riktlinjer för klinisk praxis för hantering av venös trombos”. 2021

Fondaparinux rekommenderas vid behandling av ytlig ventrombos ≥ 3 cm från den safenofemorala junktionen och som sträcker sig  ≥ 5 cm i längd (se figur 11).6

Figur 11. Flödesschema över rekommendationer för behandling av ytlig ventrombos6

Flödesschema över rekommendationer för behandling av ytlig ventrombos6

Läs mer

Arixtra® (fondaparinux) Rx. F. B01AX05. Injektionsvätska. Förfylldspruta 2,5mg/0,5ml. Indikation: Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna eller bukkirurgi samt vid immobilisering p.g.a. akut sjukdom. Behandling av instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) och ST-höjninginfarkt (STEMI) hos vuxna. Kontraindicerat vid: pågående kliniskt signifikant blödning, akut bakteriell endokardit, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance< 20 ml/min). Skall ej administreras intramuskulärt. Skall användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, se avsnitt 4.4 i produktresumén. Produktresumén senast uppdaterad: 07-2023.

För ytterligare information och priser se fass.se. Mylan (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


ARX-2023-0277 Aug

Referenser:

  1. Arixtra® (fondaparinux) produktresumé, 07-2023. Fass.se
  2. Kakkos SK, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's Choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 clinical practice guidelines on the management of venous thrombosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021;61(1):9-82.

Patientmaterial

Patientbroschyr

Instruktionvideo


Arixtra® (fondaparinux) Rx. F. B01AX05. Injektionsvätska. Förfylldspruta 2,5mg/0,5ml. Indikation: Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna eller bukkirurgi samt vid immobilisering p.g.a. akut sjukdom. Behandling av instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) och ST-höjninginfarkt (STEMI) hos vuxna. Kontraindicerat vid: pågående kliniskt signifikant blödning, akut bakteriell endokardit, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance< 20 ml/min). Skall ej administreras intramuskulärt. Skall användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, se avsnitt 4.4 i produktresumén. Produktresumén senast uppdaterad: 07-2023.

För ytterligare information och priser se fass.se. Mylan (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


ARX-2023-0277 Aug

Indikation

Arixtra® indikation

Arixtra® är en är ett injicerbart antitrombotiskt läkemedel med följande indikationer

Verkningsmekanism

Arixtra® verkningsmekanism

Fondaparinux antitrombotiska verkningsmekanism

Dosering och administration

Arixtra® dosering och administration

De rekommenderade doserna av Arixtra® för varje indikation

Behandlingsriktlinjer

Arixtra® behandlingsriktlinjer

Fondaparinux rekommenderas vid behandling av ytlig ventrombos