Arixtra® (fondaparinux) är en är ett injicerbart antitrombotiskt läkemedel med följande indikationer: 1

Arixtra<sup>®</sup> indikation

VTE = venös thromboembolism

Arixtra<sup>®</sup> indikation

DVT = djup ventrombos; NSTEMI = akut icke-ST-höjningsinfarkt; LE = lungemboli; STEMI = akut ST-höjningsinfarkt;
SVT = ytlig ventrombos; UA = instabil angina

För mer information om indikationer, se förskrivningsinformationen för Arixtra®.

Arixtra® (fondaparinux) Rx. F. B01AX05. Injektionsvätska. Förfylldspruta 2,5mg/0,5ml. Indikation: Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna eller bukkirurgi samt vid immobilisering p.g.a. akut sjukdom. Behandling av instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) och ST-höjninginfarkt (STEMI) hos vuxna. Kontraindicerat vid: pågående kliniskt signifikant blödning, akut bakteriell endokardit, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance< 20 ml/min). Skall ej administreras intramuskulärt. Skall användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, se avsnitt 4.4 i produktresumén. Produktresumén senast uppdaterad: 07-2023.

För ytterligare information och priser se fass.se. Mylan (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00.


ARX-2023-0277 Aug

Indikation

Arixtra® indikation

Arixtra® är en är ett injicerbart antitrombotiskt läkemedel med följande indikationer

Verkningsmekanism

Arixtra® verkningsmekanism

Fondaparinux antitrombotiska verkningsmekanism

Dosering och administration

Arixtra® dosering och administration

De rekommenderade doserna av Arixtra® för varje indikation

Behandlingsriktlinjer

Arixtra® behandlingsriktlinjer

Fondaparinux rekommenderas vid behandling av ytlig ventrombos