Creon Indikation

Creon är pankreasenzymersättningsterapi 1

Creon® innehåller pankreaspulver (pankreatin) utvunnet från svinpankreas. Pankreasextraktet är inkapslat i minimikrosfärer med en pH-känslig beläggning. Creon är indicerat för behandling av exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption hos barn och vuxna, ofta associerad med, men inte begränsad till: cystisk fibros och kronisk pankreatit.1

Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2022-12-27 och 2022-12-28. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.

Referencer:

 1. Creon 25 000 produktresumé 2022 Dec, hämtad från:
  https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910705000053&docType=6&scrollPosition=0
 2. Keller J et al. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut. 2005; 54(6):vi 1-28.
 3.  

Exokrin pankreasinsufficiens

Exokrin pankreasinsufficiens (EPI) kännetecknas av en minskning av mängden och/eller aktiviteten hos pankreasenzymer till en nivå som är otillräcklig för att bibehålla normal matsmältning.1 Det finns tre huvudsakliga skäl bakom otillräcklig tillgång till pankreasenzymer2:

 • Minskad pankreaskapacitet på grund av förlust av/skada på pankreasvävnad.
 • Minskad stimulering av enzymproduktion orsakad av postcibal asynkroni
 • Nedsatt insöndring av enzymer i duodenum på grund av en blockerad pankreasgång

Exokrin pankreasinsufficiens är en konsekvens av flera olika tillstånd, både i själva pankreas och utanför pankreas. De pankreassjukdomar som leder till EPI omfattar akut pankreatit (AP), kronisk pankreatit (CP), cystisk fibros (CF), pankreascancer och pankreaskirurgi. De vanligaste tillstånden utanför bukspottkörteln som leder till EPI är gastrisk kirurgi.1–3

I Figur 1 beskrivs patologin bakom exokrin pankreasinsufficiens på grund av olika orsaker.4

Patologin bakom exokrin pankreasinsufficiens på grund av olika orsaker

Referencer:

 1. Capurso G, Traini M, Piciucchi M, et al. Exocrine pancreatic insufficiency: Prevalence, diagnosis, and management. Clin Exp Gastroenterol. 2019;12:129–139.
 2. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. 2015. Available at: http://pancreas.org.au/wp-content/uploads/2016/01/APC-GUIDELINES-2015.pdf. Accessed on:2 April 2019
 3. Othman MO, Harb D, and Barkin JA. Introduction and practical approach to exocrine pancreatic insufficiency for the practicing clinician. Int J Clin Pract. 2018;72:e13066.
 4. Lindkvist B. Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastroenterol.2013;19(42):7258–7266.

Verkningsmekanism

Creon - minimikrosfärteknik

Creon® har en enterisk belagd minimikrosfärteknik med partikelstorlekar på 0,7–1,6 m 1–3.

De enteriskt belagda minimikrosfärerna säkerställer att rätt mängd enzymer levereras till tolvfingertarmen intakt, och när de anländer samtidigt som måltiden efterliknar verkningssättet de fysiologiska förhållandena i en frisk bukspottkörtel (figur 1). 3-5

Creon®:s minimikrosfärteknik

Figur 1: Creon®:s minimikrosfärteknik

Se videon för att se hur Creon fungerar


Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2022-12-27 och 2022-12-28. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.

Referencer:

 1. Colombo C et al. Efficacy and Tolerability of Creon for Children in Infants and Toddle with Pancreatic Exocrine Insufficiency caused by Cystic Fibrosis. Pancreas, 2009, 38(6):693-699.
 2. Löhr JM et al. Properties of different pancreatin preparations used in pancreatic exocrine insufficiency. Eur J Gastroenterol. Hepatol. 2009, 21:1024-1031.
 3. Creon 25 000 produktresumé 2022 Dec, hämtad från: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910705000053&docType=6&scrollPosition=0
 4. Keller J et al. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut. 2005; 54(6):vi 1-28.
 5. Domínguez-Muñoz JE. Pancreatic enzyme replacement therapy for pancreatic exocrine insufficiency: when it is indicated, what is the goal and how to do it?. Adv Med Sci. 201; 56(1):1-5.
 6. Keller J et al. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut, 2005; 54 (6) vi-1-28.

Pankreasenzymersättningsterapi

Pankreasenzymersättningsterapi (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy, PERT) är en behandling vid EPI. Målet är att åstadkomma tillräcklig enzymaktivitet i duodenallumen i samband med måltiden för att återställa normal matsmältning och underlätta näringsupptaget.1

 • Peroralt administrerade enzymer underlättar nedbrytningen av fetter, proteiner och kolhydrater under matsmältningen och ersätter matsmältningsenzymerna producerade i pankreas1
 • Hanteringen av EPI kan omfatta mer än pankreasenzymersättningsterapi och inkludera bland annat följande:2, 3
  • Livsstilsförändringar (t.ex. begränsa alkoholintag, sluta röka).
  • Vitamintillskott (huvudsakligen de fettlösliga vitamin A, D, E och K).

Referencer:

 1. Smith RC, Smith SF, Wilson J, Pearce C, Wray N, Vo R, et al. Australasian guidelines for the management of pancreatic exocrine insufficiency. Australasian Pancreatic Club, October 2015. pp 1–122.
 2. Domínguez‐Muñoz JE. Pancreatic exocrine insufficiency: diagnosis and treatment. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26(Suppl 2):12–16.
 3. Löhr JM, Oliver MR, Frulloni L. Synopsis of recent guidelines on pancreatic exocrine insufficiency. United European Gastroenterology Journal. 2013;1:79–83.

Creon effekt, säkerhet och tolerabilitet

Totalt har 30 studier genomförts som undersöker effekten av Creon hos patienter med exokrin pankreasinsufficiens. Tio av dessa var placebokontrollerade studier som utfördes på patienter med cystisk fibros, kronisk pankreatit eller postoperativa tillstånd.7

Creon® vid kronisk pankreatit

Creon® har visat sig förbättra symtomen hos patienter med kronisk pankreatit och exokrin pankreasinsufficiens (EPI).8

Creon® förbättrar symtom som förknippas med EPI8:

Creon® efter pankreaskirurgi

Creon® förbättrar fettabsorptionen hos patienter med EPI efter pankreaskirurgi:9

Förändring från baslinjen till slutet av den öppna förlängningsperioden 9 CRE-2019-0359 (sida 83)

Förändring från baslinjen till slutet av den öppna förlängningsperioden 9

Creon® tolererades väl, utan några seriebiverkningar eller biverkningar som ledde till avbrott under den randomiserade perioden.9

Utformning av Seiler-studien9: En 1 vecka lång, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie med parallella grupper och en ettårig öppen förlängning (OLE). Patienter ≥18 år med exokrin pankreasinsufficiens efter pankreasresektion, definierad som baslinjekoefficient för fettabsorption (CFA) <80 %, randomiserades till Creon® eller placebo (9–15 kapslar/dag: tre med huvudmåltider, två med mellanmål). I den öppna förlängningen (OLE) fick alla patienter Creon®.

Creon® vid cystisk fibros

Creon® signifikant förbättring av CFA hos patienter med EPI på grund av cystisk fibros i åldern 12 till år:13

Förbättring av CFA-diagram 8.

Förbättring av CFA-diagram 8.

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna (TEAE) som rapporterades i Trapnell-studien var gastrointestinal-relaterade, yrsel och hosta.

Analys av biverkningar visade inga TEAE med en kliniskt meningsfullt större incidens i Creon-gruppen jämfört med placebogruppen, och inga fall av överkänslighet rapporterades.13

Trapnell-studiens utformning: 13

Randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebokontrollerad, 2-periods crossoverstudie av CREON hos 32 patienter i åldern 12 till 43 år med bekräftad diagnos på EPI och CF. Patienterna randomiserades till att få CREON 24 000 lipaskapslar med en måldos på 4 000 lipasenheter per gram fett per dag, eller matchande placebo i 5 till 6 dagar, följt av övergång till den alternativa behandlingen i 5 till 6 dagar. En washout-period på 3 till 14 dagar inkluderades mellan crossover-perioder för att återföra patienter till baslinjeförhållanden. Det primära effektmåttet var koefficienten för fettabsorption (CFA) och det sekundära effektmåttet var koefficienten för kväveabsorption (CNA). Den slutliga analyspopulationen var begränsad till 29 patienter; 3 patienter uteslöts på grund av protokollavvikelser.

Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2022-12-27 och 2022-12-28. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.

Referencer:

 1. Internal calculations by Mylan, IQVIA database, Midas database, IQVIA Midas worldwide value and volume Q2 2019.
 2. Data on file. Pancreatin Cumulative Patient Exposure Report, Review Period: 14-April 1980 to 22-April 2019.
 3. Whitcomb D, et al. Pancrelipase Delayed-Release Capsules (CREON) for Exocrine Pancreatic Insufficiency due to Chronic Pancreatitis or Pancreatic Surgery: A Double-Blind Randomized Trial. Am J Gasteoenterol.2010;105:2276-2286.
 4. Ramesh H, et al. A 51-week, open-label clinical trial in India to assess the efficacy and safety of pancreatin 40000 enteric-coated minimicrospheres in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic Pancreatitis. Pancreatology 2013; 13:133-139.
 5. Thorat V, et al. Randomized clinical trial: the efficacy and safety of pancreatin enteric-coated minimicrospheres (Creon 40000 MMS) in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis – a double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmaco Ther. 2012;36:424-436.
 6. Seiler CM et al. Randomized clinical trial: a 1-week, double-blind, placebo-controlled study of pancreatin 25.000 Ph. Eur. Minimicrospheres (Creon 25.000 MMS) for pancreatic exocrine insufficiency after a pancreatic surgery, with a 1-year opne-label extension. Aliment Pharmaco Ther. 2013;37:691-702.
 7. Creon 25 000 produktresumé 2022 Dec, hämtad från: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19910705000053&docType=6&scrollPosition=0
 8. Ramesh H et al. A 51-week, open-label clinical trial in India to assess the efficacy and safety of pancreatin 40000 enteric-coated minimicrospheres in patients with pancreatic exocrine insufficiency due to chronic pancreatitis. Pancreatology, 2013; 13:133-139.
 9. Seiler CM, et al. Randomised clinical trial: A1-week, double-blind, placebo-controlled study of pancreatin 25 000 Ph. Eur. Minimicrospheres (Creon 25000 MMS) for pancreatic exocrine insufficiency after pancreatic surgery, with a 1-year open-label extension. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37:691–702.
 10. Trapnell BC, et al. Efficacy and safety of CREON 24,000 in subjects with exocrine pancreatic insufficiency due to cystic fibrosis.J Cyst Fibros 2009;8(6):370–377

Effektiv dosering och administrering av Creon

Creon® adekvat dosering för varje patientsegment

Creon® finns i olika styrkor, inklusive Creon® 10 000, Creon® 25 000 och Creon® 35 000. 1,2

Varje styrka av Creon® innehåller tre pankreasenzymer: lipas, amylas och proteas för att hjälpa nedbrytningen av proteiner, kolhydrater och fetter.1,2

Doseringen av Creon® ska individualiseras i enlighet med svårighetsgraden av sjukdomarna och patientens svar. 1,2

Friskt utsöndring av pankreas:

Den friska bukspottkörteln frisätter cirka 720 000 lipasenheter som svar på en måltid på 300–600 kcal, 3

Friska bukspottkörtel sekretion e-detalj: CRE-2020-1148 (sida 32)

Friska bukspottkörtel sekretion

Creon® effektiv dosering vid kronisk pankreatit: 4

Creon® förbättrar fettabsorptionen hos patienter med EPI efter pankreaskirurgi:9

Dosering vid kronisk pankreatit e-detalj: CRE-2020-1148 (sida 30)

Dosering vid kronisk pankreatit

Creon® Effektiv dos visas vid pankreascancer:5,6

Dosering vid pankreascancer e-detalj: CRE-2020-1148 (sida 31)

Dosering vid pankreascancer

Creon® dosrekommendation vid cystisk fibros:1,2

Dosering i cystisk fibros e-detalj: CRE-2020-1148 (sid. 94)

Dosering i cystisk fibros

Administrering av Creon®

Creon® bör sväljas hela med tillräckligt mycket vätska, under eller omedelbart efter mat, inklusive alla måltider och mellanmål.1,2

Effektiv dosering och administrering av Creon

Hur du tar Creon®

Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2022-12-27 och 2022-12-28. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.

Referencer:

 1. FASS: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20170330000026
 2. Keller J et al. Human pancreatic exocrine response to nutrients in health and disease. Gut, 2005; 54 (6) vi-1-28.
 3. Löhr et al.United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterology Journal, 2017, Vol 5 (2):153-199.
 4. Seiler CM, et al. Randomised clinical trial: A1-week, double-blind, placebo-controlled study of pancreatin 25 000 Ph. Eur. Minimicrospheres (Creon 25000 MMS) for pancreatic exocrine insufficiency after pancreatic surgery, with a 1-year open-label extension. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37:691–702
 5. Domínguez-Muñoz JE st al. Impact of treatment of pancreatic exocrine insufficiency on survival of patients with unresectable pancreatic cancer: a retrospective analysis. BMC, 2018;18 (1):534
 6. Swedish Pancreatic Cancer guidelines: Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer. Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2021-03-11.

Patientmaterial

Ladda ner patientbroschyrer och dela med patienter som förskrivits Creon®

Patientbroschyr – Goda råd - Ladda ner som pdf

creon1
Patientbroschyr – Kronisk pankreatit - Ladda ner som pdf

creon2
Patientbroschyr – Kronisk pankreascancer - Ladda ner som pdf

creon3


Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas individuellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln uppdaterades senast: 2022-12-27 och 2022-12-28. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.